רשות הגביה והאכיפה. מכרז גביה

בד בבד צמצם התיקון את האפשרות להטיל מאסר על חייב המשתמט מתשלום חובותיו מטרת התיקון היא להסמיך את רשמי ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה, ב לשלוש שנים, לתת הפטר ל"חייבים מוגבלים באמצעים" שהליכי הגבייה מולם אינם צפויים להביא תועלת משמעותית לנושים
התיקון בחוק עתיד לשפר באופן משמעותי את הגבייה במרכז ולהעלות את שיעור הגבייה במידה נכרת המרכז מוסמך על פי החוק לבצע פעולות גבייה אקטיביות על מנת לגבות את החוב עבור המפוצים

המרכז גובה חובות עבור משרדי ממשלה רבים, עם זאת לדוגמה מפעילה מנגנון גבייה עצמאי ואינה גובה באמצעות המרכז.

26
רשות האכיפה והגבייה
חוק המרכז לגביית קנסות מפרט את החובות אותם ניתן לגבות באמצעות המרכז
רשות האכיפה והגבייה
עורכי דין יכולים באמצעות כרטיס חכם לצפות בתיקים ולהגיש מסמכים, לפתוח תיקים ולהגיש בקשות
רשות האכיפה והגבייה
אם לא שולם החוב, הוא מועבר לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות
רשות האכיפה והגבייה רואה בפעילות המרכז לגביית קנסות לגביית הפיצוי עבור קורבנות עבירה "ערך עליון" והדבר מקבל ביטוי בחוק ובהנחיות המנהל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות הוקם בשנת 1995 ופועל מכוח , התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו מכוחו
המרכז לגביית קנסות פועל לגביית פיצוי עבור קורבנות העבירה כבר משנת 1996 תיקון 48 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לקיים דיונים כגון חקירת יכולת, דיוני הבאה ומאסר, באמצעות היוועדות חזותית וידאו קונפרנס לאחר שנתנה הסכמת החייב לנהל את הדיון בדרך זו

חריג לכך הוא "פיצוי בהליך פלילי".

22
רשות האכיפה והגבייה
המציע העניק שירותים של ניהול ותפעול מלא של מחלקת גביה ומחלקת אכיפת גביה של חובות ומים וביוב לפחות שני לקוחות שונים, שהנם תאגידי מים וביוב ואשר מספר הצרכנים בכל אחד מהם הוא לפחות 30,000
רשות האכיפה והגבייה
בין היתר נגבים במרכז קנסות משטרה וקנסות של בית משפט לתעבורה, אגרות משפט שלא שולמו, קנסות מינהליים של משרדי ממשלה השונים ועוד
מכרז גביה
תיקון שהוכנס בחוק הכניס סעיפי "סל" אשר הלכה למעשה מאפשרים למרכז לגבות כמעט כל חוב לאוצר המדינה
על הגורם המוסמך לדון בבקשות ולתת החלטה תוך שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים ותוך איזון מתמיד בין זכויותיו של הזוכה לבין זכויותיו של החייב תיקון 29 הקנה לזוכה כלי אכיפה חדשים ויעילים כגון נגישות ל והטלת הגבלות שונות על החייב
במהלך השנים תוקן חוק ההוצאה לפועל פעמים רבות המציע הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך השנים 2013 ,2014 , 2015 ואילך במתן שירותי ניהול ותפעול מלא של מחלקת גביה ומחלקת אכיפת גביה של חובות מים וביוב

תיקון 16 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שינה את המועד הקובע לתשלום לנפגע עבירה המבוצע על ידי המדינה באמצעות המרכז לקטין, כך שהזכאות לתשלום היא למי שהיה קטין ביום ביצוע העבירה.

11
רשות האכיפה והגבייה
טלפון ומען לפרטים: 08-6227969, שד' ז'בוטינסקי 1— דימונה
רשות האכיפה והגבייה
אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא
מכרז גביה
בחודש יולי 2015 אישרה הכנסת את התיקון לחוק ההוצאה לפועל מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים הוראת שעה , התשע"ה—2014 שנכנס לתוקף ב-6 בספטמבר 2015