תעודת חיסיון משרד הבריאות. חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת

ההסכם שיובא לאישור במשאל העם לפי יועמד לעיון הציבור בדרך ובמקום שיורה יושב ראש הוועדה המרכזית, והוא רשאי, בין השאר, להורות על הצגת העתקים מההסכם בספריות ציבוריות כהגדרתן להלן — חוק הספריות הציבוריות , ובמשרדי רשויות מקומיות, לרבות בשפות שבהן נערך נוסף על השפה העברית; ההסכם יפורסם באתר האינטרנט של הוועדה המרכזית סמוך לאחר אישורו בידי הכנסת הערעור יוגש לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים תוך 14 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות; ואולם בית המשפט רשאי, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, להאריך את המועד ב־14 ימים נוספים; בית המשפט ידון בערעור בשלושה; ויחליט בו בתוך שלושים ימים מיום הגשתו אלא אם כן החליט, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו להאריך את התקופה בשלושים ימים נוספים
יושב ראש הוועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו ועם המנהל הכללי של משרד הבריאות, יקבע הוראות בעניינים המפורטים , שיחולו על מקום קלפי או על מקום אחר בעת שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות ועל הנכנסים אליהם והשוהים בהם, אם הן דרושות לשם קיום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור וצמצום ההידבקות בנגיף הקורונה בקרב הציבור במהלך הבחירות; ההוראות ייקבעו בשים לב להוראות שנקבעו לפי , ובלבד שיאפשרו הצבעה של כל בוחר אף אם נמצא כי הוא חייב בבידוד בכל כלי שיט שבו מתקיימת הצבעה תמנה הועדה המרכזית, לא יאוחר מ־40 יום לפני יום הבחירות, שני אחראים לארגון ההצבעה ולניהולה להלן — אחראים ; אחד האחראים יהיה הקברניט, ואם אינו אזרח ישראלי — הימאי בעל הדרגה הגבוהה ביותר מבין הימאים אזרחי ישראל שבכלי השיט, והשני יהיה הימאי בעל הותק הגדול ביותר מבין הימאים שבכלי השיט שאינם קצינים ושהם אזרחים ישראליים

לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר בה, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, חבר במפלגה, או מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות, ולעניין המנהל הכללי של הוועדה המרכזית — מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפלגה בשבע השנים שקדמו להצגת המועמדות.

6
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
החליט בית המשפט לענינים מינהליים על ביטול הבחירות בכללן, רשאי כל אחד מהמנויים בסעיף קטן א לערער על פסק הדין לפני בית המשפט העליון בזכות ובכל ענין, גם אם לא היה צד להליך בבית המשפט לענינים מינהליים, ובית המשפט העליון ידון בערעור בחמישה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
בתקופה שבין 60 יום לפני יום הבחירות ועד יום פרסום תוצאות הבחירות ברשומות רשאית הועדה המרכזית ליתן הוראות־שעה בענינים האמורים בסעיף קטן א ; הוראה שיושב ראש הועדה קבע שהיא סוטה מהתקנות לפי סעיף קטן א לא תתקבל אלא אם ראתה הועדה שנסיבות השעה מצדיקות אותה הוראה; הוראות לפי סעיף קטן זה יכולות להיות כלליות או לחול על אזורי בחירות או ועדות בחירות מסויימים; הן יפורסמו או יובאו לידיעת הנוגעים בהן כפי שהועדה המרכזית תמצא לנכון; הן אינן טעונות פרסום ברשומות
מינוי חברי ועדות הקלפי לאסירים טעון אישור שר המשטרה או מי שהוא מינה לכך; יושב ראש הועדה המרכזית או מי שהוא מינה לכך, יעביר את הרשימות לשר המשטרה או למי שהוא מינה לכך והוא יחליט, לא יאוחר מ־20 ימים לפני יום הבחירות, על אישור של נציג או על סירוב לאשרו; הודעה על החלטה כאמור תישלח לבא כוח הסיעה הנוגעת בדבר בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי או ממלא מקומו של חבר הועדה שנעדר, משקיפים כאמור , מזכיר ועדת הקלפי, חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא כוחו ושוטרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר וכן עובדי הוועדה המרכזית ועובדי הוועדות האזוריות הנדרשים להימצא במקום הקלפי לצורך מילוי תפקידם ומבצעים עבודות או תפקידים מהסוג שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בכללים כאמור
הועדה המרכזית תשמור במקום בטוח את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי עם כל חומר הבחירות שנתקבל מהועדות האזוריות כאמור , עד לאחר תום המועד להגשת ערעורי בחירות, ואם הוגשו ערעורי בחירות — עד לאחר מתן פסק דין חלוט בהם; אחרי המועדים האמורים, תשמיד הועדה המרכזית את חומר הבחירות כאמור, אם בית המשפט לא הורה לנהוג באופן אחר; אולם את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי תשמור הועדה המרכזית עד יום הבחירות לכנסת הבאה הוגש ערעור על תוצאות משאל העם לפי סעיף זה, לא תאשרר הממשלה הסכם ולא תחתום על הסכם כאמור , כל עוד לא ניתן פסק דין סופי בעניין, אלא אם כן החליט בית המשפט הדן בערעור אחרת; בית המשפט האמור בסעיף קטן ב רשאי לקבוע, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, ואם שוכנע שהדבר מוצדק, כי הוראות סעיף זה יחולו עוד בטרם הוגש ערעור, ובלבד שתוקפה של קביעה כאמור יפקע אם לא הוגש ערעור במועד שנקבע לפי סעיף זה

בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים זולת חברי הועדה המרכזית, חברי ועדת הקלפי, מזכיר ועדת הקלפי ונציג של שר המשטרה, בוחר שהותר לו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא־כוחו, סוהרים או שוטרים במספר הדרוש, לדעת ועדת הקלפי, לשם שמירה על הסדר, וכן עובדי הוועדה המרכזית הנדרשים להימצא במקום הקלפי לצורך מילוי תפקידם ומבצעים עבודות או תפקידים מהסוג שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בכללים כאמור.

15
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
החליט בית המשפט לענינים מינהליים על ביטול משאל העם בכללו, רשאי כל אחד מהמנויים בסעיף קטן א לערער על פסק הדין לפני בית המשפט העליון בזכות ובכל ענין בתוך 14 ימים מיום מתן פסק הדין, גם אם לא היה צד להליך בבית המשפט לענינים מינהליים, ובית המשפט העליון ידון בערעור בחמישה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון; בית המשפט העליון יחליט בערעור בתוך 21 ימים
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
המנין החוקי בישיבה של הועדה המרכזית ושל ועדה אזורית יהיה שליש מחברי הועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה כאמור בסעיף קטן א1 ; לא נכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שיהא נוכח יושב ראש הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה, תהיה הישיבה חוקית אם נכחו לפחות מחצית מחברי הועדה
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
נוכחו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו, שבאזור קלפי פלוני יעלה מספר הבוחרים על 900, או שמסיבה אחרת צפוי במקום קלפי פלוני תור של מצביעים העשוי לעכב יתר על המידה את הצבעתם של אלה שבאו להצביע, רשאים הם, לא יאוחר מהיום ה־6 שלפני יום הבחירות, להורות שבאותו אזור קלפי תהיה קלפי שניה; ניתנה הוראה כאמור, יעשו היושב ראש וסגניו מיד את כל אלה: יקבעו מי מחברי ועדת הקלפי של אותו אזור קלפי ומי מממלאי המקום של חברים אלה יהוו את ועדת הקלפי של הקלפי השניה לצורך ההצבעה וספירת הקולות, ורשאים הם, לצורך זה, למנות חברים נוספים לועדת הקלפי של אותו אזור קלפי, ובלבד שכל החברים יהיו מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית ושבכל ועדה יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות מבין סיעות הכנסת היוצאת; ראו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו, בערב יום הבחירות או ביום הבחירות, כי קיימות באזור קלפי פלוני נסיבות מיוחדות המונעות או העלולות, לדעתם, למנוע את המהלך התקין של ההצבעה, רשאים הם להורות על דחיית פתיחת הקלפי, על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן על הוספת זמן להצבעה, ובלבד שלא תותר הצבעה כעבור יותר מ־24 שעות מהשעה הקבועה לסגירת הקלפיות
לענין ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי הסוהר — שלוש שנים לפני יום הבחירות שלאחר יום השחרור משירות; לענין בחירות שיתקיימו לאחר הבחירות האמורות יהיו המנויים בפסקה זו רשאים להיות מועמדים לכנסת אף אם טרם חלפו שלוש שנים כאמור; מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת על ידי סיעה, זכות עדיפות לה לסמן את רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת היוצאת, או בכינוי או באות או באותיות ששימשו את המפלגה במהלך הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אף אם הם שונים משמה של המפלגה; שתי מפלגות או יותר המיוצגות בכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת או יותר, והמגישות רשימת מועמדים משותפת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת היוצאת, או בכינוי או באות או באותיות ששימשו את המפלגה במהלך הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתים על אף האמור בסעיפים קטנים א ו־ ב רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון ובהסכמת יושב־ראש הועדה המרכזית וסגניו, לתת הוראות בדבר אמצעי הזיהוי של חיילים הנמצאים באזורים שקבע לענין זה בהתייעצות ובהסכמה כאמור ובדבר הסימון שיעיד כי החייל הצביע לכנסת; קביעת האזורים וההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיראה שר הפנים לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; הוראות כאמור אינן טעונות פרסום ברשומות
שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות לפי , לדיון בהן ולמסירת החלטות לפי , ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת עתירות לפי , לדיון בהן ולמסירת פסקי הדין; הוראות כאלה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית, יקבע, לא יאוחר מהיום ה־30 שלפני יום הבחירות, את בתי החולים שבהם יוצבו קלפיות למאושפזים; הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים; יושב ראש הועדה המרכזית יקבע את מקום הקלפי בתוך בית החולים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, ורשאי הוא לקבוע כי בבית חולים יוצבו יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שייקבעו על ידו

על אף האמור בחוק זה או בכל דין אחר, יכללו בפנקס הבוחרים — בוחרים שמענם הרשום במרשם האוכלוסין נמצא בשטח המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל והם יהיו רשאים להצביע במקום מגוריהם לפי הוראות חוק זה; שר הפנים לאחר התייעצות עם יושב ראש הועדה המרכזית, יתן הוראות בכל ענין הנוגע לביצוע סעיף זה ובכל ענין אחר הנוגע להצבעתם של בוחרים כאמור; הוראות אלה יובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך ששר הפנים ימצא לנכון לאחר התייעצות עם יושב ראש הועדה המרכזית; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.

חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
כל קובלנה בקשר למעשה או למחדל לפי חוק זה מסורה לסמכותה היחידה של הועדה המרכזית; שום בית משפט לא ייזקק לבקשת סעד בקשר למעשה או למחדל כזה או בקשר להחלטה או להוראה של הועדה המרכזית, של יושב ראש הועדה וסגניו, של יושב ראש הועדה, של ועדה אזורית או של ועדת קלפי — חוץ מן המקרים שלגביהם ישנה בחוק זה הוראה אחרת
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
על פסק דינו של בית המשפט לענינים מינהליים ניתן לערער לבית המשפט העליון בשאלה משפטית אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון; בקשת רשות הערעור תוגש בתוך עשרה ימים מיום מתן פסק הדין וההחלטה בבקשה תינתן בתוך חמישה ימים מיום שהוגשה; הערעור יוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה בבקשה; בית המשפט העליון יחליט בערעור בתוך 14 ימים
חוק הבחירות לכנסת/משאל עם ובחירות לכנסת
בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לחיילים זולת חברי הועדה המרכזית, חברי ועדת הקלפי, נציג ראש המטה הכללי או בא־כוחו, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא־כוחו, חיילים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר, וכן עובדי הוועדה המרכזית הנדרשים להימצא במקום הקלפי לצורך מילוי תפקידם ומבצעים עבודות או תפקידים מהסוג שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בכללים כאמור