נוסחאון פיזיקה 5 יחל. דף נוסחאות במתמטיקה 5 יחידות לימוד

הצגת תוצאות הניסוי ארגון התוצאות יהיה בייצוגים נוחים ושיטתיים, כולל יחידות, כגון טבלאות הצגת מסקנות הניסוי תוך פירוט הנימוקים שמובילים למסקנות אלו
יש לחשב את השיפוע ד ניסוח מסקנות בדבר הלימות התוצאות לתיאוריית הניסוי 4

בדרך של חישובים יש להציג הנוסחה הרלבנטית, להציב בה את תוצאות הניסוי ולהגיע לתוצאה סופית עם יחידות וספרות משמעותיות.

20
דף נוסחאות במתמטיקה 5 יחידות לימוד
בניסוי בחשמל שרטוט המעגל החשמלי הוא חובה
דף נוסחאות במתמטיקה 5 יחידות לימוד
יש להעביר את הגרף המתאים ביותר ג
מבנה מעבדה
התיאוריה שבבסיס הניסוי העקרונות הפיזיקאליים שעליהם מבוסס הניסוי והעקרונות המשמשים לניתוח הניסוי ג
התוצאות יוצגו עם מספר ספרות ההולם את דיוק מכשירי המדידה מטרות הניסוי ניסוח בהיר בשפה פיזיקאלית של מטרות הניסוי ב
ניסוח מסקנות בדבר הלימות התוצאות למטרות הניסוי 5 יש להשתמש בנייר מילימטרי ב

יש להציג את משוואת הקירוב ה.

16
מבנה מעבדה
תיאור מהלך הניסוי תיאור מפורט של מהלך הניסוי ושל איסוף תוצאות הניסוי
מבנה מעבדה
דף נוסחאות במתמטיקה 5 יחידות לימוד
יש להשתמש בקירוב מתאים ב